MCH | Mean Cell Hemoglobin | רמת המוגלובין בתאי הדם - בדיקות דם - bara

MCH | Mean Cell Hemoglobin | רמת המוגלובין בתאי הדם – בדיקות דם

המוגלובין הוא חלבון הנמצא בתאי הדם האדומים ותפקידו ללכוד חמצן בריאות ולהובילו לכל תאי הגוף.  הבדיקה נועדה למדוד את ריכוז ההמוגלובין הממוצע בכל כדורית אדומה בזרם הדם, המהווה מדד ליכולת העברת חמצן של הדם. מקובל לבצע בדיקה זו אם קיים חשש לאנמיה או אם קיימות בעיות דימום. כמו כן משמשת הבדיקה גם כאמצעי מעקב לתגובת הגוף לתרופות וגם כאמצעי לקבלת החלטה על עירוי דם בעת אנמיה חריפה.

 

ערכים תקינים:
34- 27

 

משמעות ערכים נמוכים:
ריכוז המוגלובין מתחת לסף התקין, מרמז על קיומה של אנמיה (מצב בריאותי בו הגוף אינו מקבל מספיק חמצן, דבר הגורם לעייפות, לחולשה, קוצר נשימה במאמץ, וחיוורון) או על בעיה המטולוגית אחרת.

 

**יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו**

 

קיים במוצרים

לא נמצאו מוצרים רלוונטיים