BASO% | Basophils | תאים בזופילים - בדיקות דם - bara

BASO% | Basophils | תאים בזופילים – בדיקות דם

בזופילים הינם תאי דם לבנים, המשתתפים בתהליך האלרגיה. הבדיקה נעשית כדי לבחון מהו אחוז התאים הבזופילים מסך תאי הדם הלבנים.

 

ערכים תקינים:
2%- 0% מכלל תאי הדם הלבנים.

 

משמעות ערכים גבוהים:
ערכים גבוהים מעידים על נטייה לאלרגיה או על התקף אלרגי פעיל. במקרים פחות שכיחים, הם יכולים להעיד על: אנמיה המוליטית (הרס כדוריות דם אדומות), מצבים דלקתיים שונים בגוף ובמקרים נדירים גם על תהליכים סרטניים. ערכים גבוהים יופיעו גם לאחר כריתת טחול.

 

**יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו**

קיים במוצרים

לא נמצאו מוצרים רלוונטיים